Over Natascha

“Natascha van den Ban streeft naar behoud en verbetering van een natuurrijke leef- en werkomgeving, daarbij richt ze zich op het bevorderen van betrokkenheid, waardering en bewustwording van gebruikers.”

 

Vormgeven aan een gezonde openbare ruimte voor mens, plant en dier doet Natascha (1972) met een realistische kijk en een positieve instelling. Met passie zet zij zich in over de volle breedte van haar vak. Zij heeft een rijke ervaring in de tuin- en landschapsarchitectuur en adviseert, ontwerpt, doceert, superviseert en voert de artistieke directie over projecten op grote en kleine schaal. Specifieke aandacht gaat uit naar de verbinding tussen mens en natuur (in stedelijk gebied) in relatie tot de betekenis voor ons welzijn. Binnen het kader ‘Groen is Gezond’ is beplanting een belangrijk thema. Daarnaast richt zij zich op innovatieve ontwikkelingen op het gebied van biodiversiteit en de healing environment.

 

Sinds 1 januari 2010 is Natascha onder eigen naam werkzaam als zelfstandig tuin- en landschapsarchitect en (gast)docent. In 2003 behaalde zij haar mastertitel aan de Academie van Bouwkunst te Amsterdam; in aansluiting op een mbo-opleiding tot hovenier (1992) en hbo-opleiding tot groeningenieur (1996). Bij haar eerste werkgever, de gemeente Haarlem, heeft zij als ‘ontwerper buitenruimte’ de overheid van binnenuit leren kennen. Daarna volgde de overstap naar Paul van Beek landschappen BNT. Een gerenommeerd bureau in de landschapsarchitectuur. Hier heeft zij als seniorontwerper en directielid gedurende 10 jaar aan tal van projecten gewerkt.

U kunt Natascha inhuren als tuin- en landschapsarchitect, consultant of docent ten behoeve van advies, ontwerp of onderwijs. Dit kan zowel in opdracht als in-company.

Samenwerking

Projecten zijn vaak complex en van uiteenlopende schaal en omvang. Verschillende gebruikers, functies en belangen spelen een rol. Hoewel Natascha zelfstandig werkt, wil zij graag op elk moment adequaat kunnen inspringen op uw vraag. Daarom heeft zij een samenwerkingsverband met:

Allen zijn geregistreerd tuin- en landschapsarchitect. Zij vullen elkaar goed aan, ieder vanuit eigen expertise, interesse en ervaring. Bovendien werken zij vanuit hetzelfde kantoor of dichtbij. Zo kan al naar gelang de opgave een team worden samengesteld zodat kwaliteit en flexibiliteit gewaarborgd zijn. Meestal vraagt een project echter een interdisciplinaire aanpak. Daarom kan waar nodig de samenwerking worden uitgebreid met andere deskundigen en disciplines. Bijvoorbeeld een ecoloog of civiel ingenieur. Zo kunt u zich als opdrachtgever altijd wenden tot een deskundig team.

 

Tevens werkt(e) Natascha samen met:

Diekman landschapsarchitecten, EGM architecten bv, Dijk&Co landschapsarchitectuur, Goudappel Coffeng (verkeerskundigen), Jan van Merriënboer (beplantingsdeskundige), Juan Nibbelink, Materiaalbureau Gemeente Amsterdam, Martijn Al, Matthijs de Boer StedenbouwRo’dor Advies (civiel ingenieurs), Studio Alloy (verhalen op beeldscherm), Vonk Ecologisch Bureau, Quist Wintermans architekten en ZSV architecten.

Opdrachtgevers

Als zelfstandig tuin- en landschapsarchitect werkt(e) Natascha in opdracht van diverse overheden, projectontwikkelaars, zorgaanbieders, architectenbureaus en particulieren, waaronder:

 

 • Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)
 • Compartijn
 • Diverse particulieren
 • EGM architecten bv
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente de Bilt
 • Gemeente Diemen
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Landsmeer
 • Gemeente Leiderdorp
 • MyEarth Global
 • MSolutions
 • Quist Wintermans architekten
 • Rotterdam Airport Vastgoed bv
 • Schiphol Real Estate
 • Spaarne Gasthuis Hoofddorp
 • Wereldhave
 • Ymere Ontwikkeling

 

Bent u ook geïnteresseerd? Neem gerust contact op. Voor de Algemene Voorwaarden klik op bijgaande link: DNR2011 (herzien juli 2013)

 

Werkwijze

De basis voor elk advies of ontwerp is observeren, luisteren en vragen. Daarnaast brengt een analyse van het zichtbare en onzichtbare landschap met aandacht voor historie en gebruik vaak ongeziene kwaliteiten naar boven. Kansen. Om duurzame veranderingen te kunnen realiseren is het creëren van een goede context een voorwaarde. Dat betekent dat thema’s als ecologie, biodiversiteit, klimaat, water en het aspect tijd belangrijke factoren zijn in de planvorming. In relatie tot de menselijke maat en haalbare proces- en ontwikkelstappen in de tijd draagt Natascha maakbare oplossingen aan voor de (her-)inrichting van de openbare, semi-openbare of privéruimte. Zij zoekt naar vormen en materialen, die de inherente kracht van de plek zichtbaar maken en er betekenis aan geven. Daarbij is samenhang en een evenwichtige verbinding met het (stedelijk) landschap essentieel.

 

Natascha houdt van het creëren van nieuwe plekken waarin plaats is voor oude herinneringen en nieuwe verhalen en rituelen.  Zo ontstaat een creatieve meerwaarde. Economisch en ecologisch. Hiermee kan al vroeg in het planproces begonnen worden. Dat zorgt voor verbinding tussen het nieuwe urbane landschap en zijn gebruikers, alsmede tussen gebruikers onderling. Natascha zoekt hiervoor in dialoog met de opdrachtgever en participatie met (toekomstige) gebruikers naar de juiste verbinding tussen mensen, processen en de fysieke omgeving. Het programma van eisen is daarbij ondergeschikt aan de draagkracht van de plek, want soms is ‘meer met minder of anders doen’ een betere oplossing.

Spreekt mijn werk u aan en wilt u eens kennismaken om te kijken naar de mogelijkheden?

Neem contact op!